Bảo mật thông tin

Những thông tin TUỔI TRẺ yêu cầu Quý khách cung cấp chỉ để hiểu rõ hơn nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Quý khách;
TUỔI TRẺ có trách nhiệm không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trừ khi đã có thông báo và nhận được đồng ý của Quý khách hoặc theo quy định của pháp luật;
Tại những trường hợp cụ thể, TUỔI TRẺ có thể phải cung cấp thông tin của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, tuy nhiên, TUỔI TRẺ bảo đảm việc cung cấp đó được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của Quý khách;
Hệ thống bảo mật của TUỔI TRẺ được thiết kế, duy trì và bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn chặn bất cứ cá nhân nào truy cập và sử dụng bất hợp pháp các thông tin cá nhân của Quý khách;
Việc truy cập thông tin cá nhân của Quý khách của nhân viên hoặc cá nhân nào được phép đều phải tuân thủ theo đúng quy định về bảo mật của TUỔI TRẺ.