Công việc thiết kế web chuyên nghiệp của các nhà phát triển web đòi hỏi phải có sự cập nhật liên tục của công nghệ mới. Dưới đây là danh sách tất cả các thẻ html và html5 theo thống kê của W3C.org  và w3schools.com

W3C là tổ chức đã tạo ra các thẻ trong  HTML. HTML5 là một trong những ứng dụng mà W3C đã tạo r và cực kỳ thành công. Trang web W3C là một thư viện khi bạn gặp bất kì vấn đề nào về html bạn có thể vào đọc các tài liệu về html có trong trang web W3C.

W3schools là một trong những trang tài liệu tham khảo được nhiều webmaster sử dụng nhất hiện nay với rất nhiều kiến thức bổ ích của nhiều ngôn ngữ lập trình hiện nay W3schools thực sự là kho tài liệu dành cho các webmaster.

Dưới đây là các yếu tố được chúng tôi tổng kết từ W3C.org  và w3schools.com bao gồm cả các thẻ html và htm5.

HTML ngôn ngữ của thời đại

Một số lưu ý khi đọc các thẻ:

 • Các yếu tố màu xám là được hỗ trợ trong các phiên bản trước của HTML, nhưng không được hỗ trợ trong HTML5.
 • Các yếu tố màu đỏ là các thẻ mới trong  HTML5 và có hỗ trợ trình duyệt rộng.
 • Các yếu tố màu hồng  là các thẻ mới trongHTML5, nhưng chưa hỗ trợ cho nhiều trình duyệt
HTML-5-tutorial

 • <!DOCTYPE>
 • <a>
 • <abbr>
 • <acronym> 2
 • <address>
 • <applet> 3
 • <area>
 • <article>
 • <aside>
 • <audio>
 • <b>
 • <base>
 • <basefont> 4
 • <bdi>
 • <bdo>
 • <big> 4
 • <blockquote>
 • <body>
 • <br>
 • <button>
 • <canvas>
 • <caption>
 • <center> 4
 • <cite>
 • <code>
 • <col>
 • <colgroup>
 • <command>
 • <datalist>
 • <dd>
 • <del>
 • <details>
 • <dfn>
 • <dir>
 • <div>
 • <dl>
 • <dt>
 • <em>
 • <embed>
 • <fieldset>
 • <figcaption>
 • <figure>
 • <font>
 • <footer>
 • <form>
 • <frame>
 • <frameset>
 • <h1> - <h6>
 • <head>
 • <header>
 • <hgroup>
 • <hr>
 • <html>
 • <i>
 • <iframe>
 • <img>
 • <input>
 • <ins>
    W3C

 • !DOCTYPE
 • a
 • abbr
 • address
 • area
 • article
 • aside
 • audio
 • b
 • base
 • bdi
 • bdo
 • blockquote
 • body
 • br
 • button
 • canvas
 • caption
 • cite
 • code
 • col
 • colgroup
 • command
 • datalist
 • dd
 • del
 • details
 • dfn
 • div
 • dl
 • dt
 • em
 • embed
 • fieldset
 • figcaption
 • figure
 • footer
 • form
 • h1 – h6
 • head
 • header
 • hgroup
 • hr
 • html
 • i
 • iframe
 • img
 • input
 • ins
    W3schools

 • !DOCTYPE
 • a
 • abbr
 • address
 • area
 • article
 • aside
 • audio
 • b
 • base
 • bdi
 • bdo
 • blockquote
 • body
 • br
 • button
 • canvas
 • caption
 • cite
 • code
 • col
 • colgroup
 • command
 • datalist
 • dd
 • del
 • details
 • dfn
 • dir
 • div
 • dl
 • dt
 • em
 • embed
 • fieldset
 • figcaption
 • figure
 • footer
 • form
 • h1 – h6
 • head
 • header
 • hgroup
 • hr
 • html
 • i
 • iframe
 • img
 • input
 • ins
HTML-5-tutorial

 • <kbd>
 • <keygen>
 • <label>
 • <legend>
 • <li>
 • <link>
 • <map>
 • <mark>
 • <menu>
 • <meta>
 • <meter>
 • <nav>
 • <noframes>
 • <noscript>
 • <object>
 • <ol>
 • <optgroup>
 • <option>
 • <output>
 • <p>
 • <param>
 • <pre>
 • <progress>
 • <q>
 • <rp>
 • <rt>
 • <ruby>
 • <s>
 • <samp>
 • <script>
 • <section>
 • <select>
 • <small>
 • <source>
 • <span>
 • <strike> 4
 • <strong>
 • <style>
 • <sub>
 • <summary>
 • <sup>
 • <table>
 • <tbody>
 • <td>
 • <textarea>
 • <tfoot>
 • <th>
 • <thead>
 • <time>
 • <title>
 • <tr>
 • <track>
 • <tt>
 • <u>
 • <ul>
 • <var>
 • <video> 5
 • <wbr>
    W3C

 • kbd
 • keygen
 • label
 • legend
 • li
 • link
 • map
 • mark
 • menu
 • meta
 • meter
 • nav
 • noscript
 • object
 • ol
 • optgroup
 • option
 • output
 • p
 • param
 • pre
 • progress
 • q
 • rp
 • rt
 • ruby
 • s
 • samp
 • script
 • section
 • select
 • small
 • source
 • span
 • strong
 • style
 • sub
 • summary
 • sup
 • table
 • tbody
 • td
 • textarea
 • tfoot
 • th
 • thead
 • time
 • title
 • tr
 • track
 • u
 • ul
 • var
 • video
 • wbr
    W3schools

 • kbd
 • keygen
 • label
 • legend
 • li
 • link
 • map
 • mark
 • menu
 • meta
 • meter
 • nav
 • noscript
 • object
 • ol
 • optgroup
 • option
 • output
 • p
 • param
 • pre
 • progress
 • q
 • rp
 • rt
 • ruby
 • s
 • samp
 • script
 • section
 • select
 • small
 • source
 • span
 • strong
 • style
 • sub
 • summary
 • sup
 • table
 • tbody
 • td
 • textarea
 • tfoot
 • th
 • thead
 • time
 • title
 • tr
 • track
 • u
 • ul
 • var
 • video
 • wbr
 1. Các yếu tố lỗi thời được bao gồm cho những người chuyển sang HTML5 từ phiên bản trước đó.
 2. Sử dụng <abbr> thay thế.
 3. Sử dụng <object> thay thế.
 4. Sử dụng CSS để thay thế.
 5. Nó hoạt động, nhưng bây giờ khá khó sử dụng. Điều này hy vọng sẽ được khắc phục trong thời gian tớ.

 

Bạn đang đọc bài viết: Tất cả các thẻ trong HTML và HTML5

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Thiết kế web chuẩn SEO

//cmay.vn/wp-content/uploads/2018/03/footer_logo.png